En helt fristående nomineringsgrupp i svenska kyrkan

GRÖNA KRISTNA

Glädje och hopp i en kyrka för alla!

Med inspiration av vårt kyrkliga engagemang och de globala gröna rörelserna för miljö, fred, demokrati och rättfärdig fördelning grundades vår förening 2009. Sedan dess har vi verkat i ett antal församlingar, 2017 registrerade vi oss även på riksnivå och kom in i stiftsfullmäktige i Stockholm.

 • Kyrkomötet

  Vi kandiderar till Kyrkomötet i valkretsen Stockholms stift

 • Stockholms stift

  Vi vill fortsätta verka i Stockholms stift

 • Nacka församling

  Vi finns här sedan flera val

 • Enskede-Årsta församling

  Vi vill fortsätta verka här

 • saltsjöbadens församling

  Vi vill fortsätta verka här

gröna manifestet

Vår värdegrund

Gröna Kristna ser som kyrkans viktigaste uppgift att vidga Jesu kärleksbudskap till varandra och allt skapat.​


Medmänsklighet och delaktighet 

- Vi vill att kyrkan aktivt hjälper behövande, de socialt, ekonomiskt och kulturellt utsatta, lokalt och globalt.

- Vi vill att människor oavsett ekonomisk status, ursprung, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, funktionsvariationer, ålder och kön ska känna sig välkomna i kyrkans aktiviteter.

dialog och samverkan

Vi vill ha en levande och välkomnande kyrka med religionsdialog, demokratisk fördjupning och delaktighet.

- Vi vill arbeta för en församling med utökad samverkan med: skolor, bibliotek, sjukhus, åldringsvård, musik-, teater-, kultur- och annat föreningsliv samt hjälporganisationer. Vi vill låta ideella grupper använda kyrkans lokaler.

andlighet, fred och miljö

- Vi ser andlighet som en resurs som kan bidra till lösningar av samhällsproblem.

- Vi vill att kyrkan, i en värld med olika trosuppfattningar och kulturer ska arbeta för fredlig samexistens.

Vi vill att kyrkan arbetar, medkännande och aktivt, för en socialt och miljömässigt uthållig utveckling både inom och utom kyrkan.

- Vi vill att församlingarnas pengar förvaltas etiskt, så att de aktivt arbetar för en bättre situation för kommande generationer och världens utsatta. Medlen ska inte kunna lånas ut eller fondinvesteras så att de stöder vapenindustri, alkohol och tobak, hänsynslös djurhantering eller kärnkraft, vars avfall och utsläpp hotar alla kommande generationer och alla livsformer.

-  I en värld alltmer styrd och präglad av materialism, egoism och dyrkan av ekonomi och girighet vill vi istället se människan, inte främst som  konsument och producent i ett konkurrenssamhälle, utan som andlig - medkännande och samverkande.

- Andlighet, medmänsklighet och samverkan behövs för att gemensamt kunna förändra samhället och världen, till en värld för oss alla och kommande generationer.


gröna kristna i nacka församling


Gemenskap i Jesu anda, då bygger vi kyrka tillsammans! 

Gröna kristna  Enskede-Årsta församling

Enskede-Årsta är en församling i förändring. Det pågår ett generationsskifte på många adresser då yngre flyttar in. Det byggs massor av nya bostäder. Vi vill arbeta inkluderande och att det ska finnas en öppenhet i kyrkan för att människor ska vilja komma till oss i våra två vackra kyrkor. Att kyrkan ska vara tillgänglig.
Vi har utanför Enskede kyrka två bisamhällen som symboliserar bygget av gemenskap och en gemensam plats och plattform för alla människor.
Den viktigaste jämställdhetsfrågan är den om den öppna gemenskapen där det i Jesu anda inte finns fattig eller rik utan alla är en del av församlingen. Alla räknas för det är tillsammans vi bygger kyrka.
Våra kandidater

Lägg till mer information

Församlingen

Lägg till mer information

Vi vill

Lägg till mer information

medkännande & handling i jesu kärleksbudskaps anda

Gröna kristna saltsjöbadens församling

Låt Jesu kärleksbudskap omfatta allt, alla världens människor, nu och kommande generationer, skapelsens miljö, djur och växtlighet. Fred, miljö, rättfärdig fördelning. En socialt och ekologiskt uthållig värld.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var-dag-med-gud?

Vi tjänar Gud, när vi tjänar mänskligheten, Gud skapelse. Församlingens arbete med nyinflyttade/flyktingar är underbart, ett exempel där fler kan medverka.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla människor i Saltsjöbaden?

Mer dialogmöten för sökare. Gudstjänsten bör oftare ha en eftersits, där man kan diskutera dagens epistel och predikotema.


Vad vill er nomineringsgrupp satsa på de närmaste fem åren?

El-solfångare på församlingshuset, Skogsö-ekonomibyggnaden och kyrkans förskola. 
Församlingens kassa behöver förvaltas aktivt etiskt, så pengarna inte bara avstår från ont, utan förvaltas så de aktivt förbättrar för miljön, världens utsatta, och kommande generationer. Ett exempel på bra förvaltning är hos, av Svenska kyrkan medgrundade, Oiko Credit, som stöder socialt och miljömässigt hållbara utvecklingsprojekt, exempelvis hjälper världens fattigaste kvinnor med mikrolån till självförsörjningsprojekt: en symaskin, ko, solkokare, telefon, nyttoplantor. 

En musikgudstjänst med nyskrivna psalmförslag från, och med, flera artister. 


fem viktiga frågor:

 •  Jesu kärleksbudskap: medkännande och handling 

 • Dialog och samverkan, även över trosgränser och med biståndsverksamhet

 • Levnadssätt för en socialt och ekologiskt uthållig Värld

 • Penningförvaltning som stöder etiska projekt

 • Med ny sol- och vindenergi och sparande, även i församlingen, avveckla atomkraft och fossilbränslen, så risker och klimatstörningar minskas

Maila till gröna kristna

Kontakta oss gärna!

Har du någon fråga? Vill du bli medlem? Maila oss direkt i formuläret här nedan

Namn E-post Meddelande Skicka in